Algemene voorwaarden

 

 Klik hier om de digitale versie van onze Algemene Voorwaarden te downloaden(PDF)

 

Algemene voorwaarden per 27 februari 2020

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Prins Lifestyle; handelend onder de naam/namen:

Prinslifestyle.nl; Tuinmeubelen-prinslifestyle.nl; Bloempotten-en-vazen.nl

Adres (geen bezoekadres):

Poortland 66
1046 BD Amsterdam

Telefoonnummer: 0619190121 (bereikbaar: vanaf ma t/m za van 9:00 uur tot 21:00 uur)

E-mailadres: info@prinslifestyle.nl

KvK-nummer: 50620312
BTW-identificatienummer: NL002068033B39


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Prins Lifestyle en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Prins Lifestyle en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prins Lifestyle behoudt zich het recht voor ten alle tijden aanbiedingen te wijzigen of te beëindigen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Prins Lifestyle gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Prins Lifestyle niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 

  Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Prins Lifestyle onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Prins Lifestyle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Prins Lifestyle daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Prins Lifestyle. Prins Lifestyle is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Prins Lifestyle dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling
 5. Prins Lifestyle zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het contactadres van Prins Lifestyle waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst

 

 

Artikel 6 - Herroepingrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Consument dient hiertoe contact op te nemen met Prins Lifestyle.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Prins Lifestyle retourneren, conform de door Prins Lifestyle verstrekte instructies.
 3. Na aanmelding, binnen 14 dagen, voor ontbinding van de aankoop heeft de consument nog 14 dagen om het geleverde artikel retour te sturen.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Prins Lifestyle dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht

 • Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door Prins Lifestyle alleen worden uitgesloten indien Prins Lifestyle dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingrecht is mogelijk voor producten:
  1. die door Prins Lifestyle tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Prins Lifestyle geen invloed heeft
  5. Het herroepingrecht geldt niet wanneer je handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Artikel 9 - Retourneren

 1. In geval van retournering dient de consument in contact te treden met Prins Lifestyle voor het verkrijgen van instructies omtrent het retour te zenden product. Hiervoor dient de consument een e-mail te zenden aan info@prinslifestyle.nl met vermelding van naam, ordernummer, en IBAN-nummer.
 2. Prins Lifestyle zal vervolgens in contact treden met de consument om instructies te geven waar het retour te zenden product naartoe gezonden dient te worden dan wel voor het maken van een afspraak om de retourzending te komen ophalen. Ook in dat geval zijn de kosten van retournering voor de consument
 3. Geen recht op retournering bestaat voor de onder lid 2 en 3 van Artikel 8 genoemde uitsluitingen van het herroepingrecht.
 4. Na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten binnen 14 dagen teruggestort. Hiervoor geldt wel dat de betreffende artikelen in ongebruikte, onbeschadigde staat en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voorzien van de originele fabrieksverpakking en voorzien van de bon door Prins Lifestyle retour dient te worden ontvangen.
 5. De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor rekening van de consument, tenzij anders overeengekomen wordt. Prins Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen of enig ander manco als gevolg van de retourzending.
 6. Prins Lifestyle behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal Prins Lifestyle altijd contact opnemen met de afnemer.
 7. Retourzendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, neemt Prins Lifestyle wel in ontvangst, maar de portokosten worden in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag.
 8. Wanneer Prins Lifestyle een artikel heeft geleverd niet conform de bestelling, dan heeft de consument het recht om het artikel terug te sturen. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van Prins Lifestyle. Prins Lifestyle zal de verzendkosten te samen met het aankoopbedrag terugstorten.

Artikel 10 - De prijs

   1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en indien van toepassing inclusief verzendkosten.
   2. Voor de producten waarvan de prijs inclusief BTW maar exclusief verzendkosten is zal worden vermeld hoe hoog deze verzendkosten zijn.
   3. Voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Prins Lifestyle geen invloed op heeft, kan Prins Lifestyle deze tegen variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Prins Lifestyle dit bedongen heeft en:
   • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 

Artikel 11 Garantie

   1. Prins Lifestyle staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   2. Garantie is alleen van toepassing indien dit nadrukkelijk staat aangegeven in de productspecificaties in de webwinkel van Prins Lifestyle bij de desbetreffende artikelen van de betreffende leverancier of fabrikant.
   3. De garantie indien van toepassing is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur
   4. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.
   5. De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is aangepast, verzaagd of geverfd is of bij schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.
   6. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, hout of leder en plooivorming van stoffen en/of leder.
   7. Buiten de garantie vallen schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.

 

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

   1. Prins Lifestyle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
   4. Bij overschrijding van de levertijd heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding.
   5. In geval van ontbinding conform lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 13 – Annulering bestelling

   1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur nadat de order geplaatst is en er door consument een e-mail ter bevestiging is ontvangen inzake de order.
   2. De annulering kan de consument kenbaar maken door het zenden van een e-mail naar info@prinslifestyle.nlonder vermelding van de naam en ordernummer. De annulering zal hierna worden bevestigd per e-mail.
     
   3. De annulering is alleen dan van kracht wanneer de consument de annuleringsbevestiging heeft ontvangen.
   4. Indien betaling op het moment van annuleren reeds heeft plaatsgevonden wordt het betaalde bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op de rekening van de consument.

 

Artikel 14 – Reclamaties en Inspecties

De klant is verplicht direct na ontvangst de aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclamaties dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de geleverde zaken kenbaar te zijn gemaakt aan Prins Lifestyle samen met foto's, per e-mail aan: info@prinslifestyle.nl.

De meeste van onze producten zijn handgemaakt, elk artikel is dus uniek en kan licht afwijkingen hebben. Verkleuringen, krimpen of haarscheuren, plooivorming van stoffen of leder komen niet voor reclamatie in aanmerking.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Prins Lifestyle de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Artikel 15 – Betaling

Na een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale prijs inclusief verzendkosten en btw.

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en verloopt op een veilige en vertrouwde wijze.

Er kan gekozen worden voor de volgende betaalmogelijkheden:

   1. Overschrijving per bank: bij deze overboeking dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden
   2. elektronisch betalen door middel van IDEAL

 

Artikel 16 – Disclaimer

   1. Prins Lifestyle sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze webshop/website. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment worden gewijzigd door Prins Lifestyle.
   2. Prins Lifestyle is niet aansprakelijk voor eventuele tikfouten, zetfouten of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet zal de prijs worden aangepast.
   3. Prins Lifestyle is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen tijdens verzending door een transporteur.
   4. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Prins Lifestyle ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Prins Lifestyle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
   5. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Prins Lifestyle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
   6. Prins Lifestyle maakt alleen gebruik van leveranciers van hoogwaardige artikelen. Mocht er onverhoopt een probleem zijn met een artikel, neemt consument contact op met Prins Lifestyle, waarna Prins Lifestyle contact zal opnemen met de betreffende leverancier of fabrikant. De aansprakelijkheid voor de betreffende artikelen berust in alle gevallen bij de leverancier of fabrikant. Prins Lifestyle sluit daarmee iedere aansprakelijkheid uit.

 

Artikel 17 – Privacy statement

Prins Lifestyle zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Prins Lifestyle noodzakelijk is.

 

 

Artikel 18 –Diversen

   1. Indien de consument aan Prins Lifestyle schriftelijk opgave doet van een adres, is Prins Lifestyle gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Prins Lifestyle schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestelling dient te worden gezonden.
   2. Wanneer door Prins Lifestyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Prins Lifestyle deze Voorwaarden soepel toepast.
   3. Prins Lifestyle maakt bij de uitvoering van de bestelling(en) door consument gebruik van derden.

 

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klik hier om de digitale versie van onze Algemene Voorwaarden te downloaden(PDF)